Loteria Loteria

POCZUJ SMAK
EXTRA WYGRANEJ

FIAT 500

NAGRODY

NAGRODA GŁÓWNA:

HYBRYDOWY FIAT 500

FIAT 500
Piec do pizzy

CODZIENNIE:

3 + PIEC
DO PIZZY
G3FERRARI

Zestaw produktów

CODZIENNIE:

10 + ZESTAW
PRODUKTÓW

ZASADY UDZIAŁU

 • Kup produkty Monini za min. 10 zł
  w dniach 07.03. - 18.04.2022
 • Zachowaj paragon
 • Zarejestruj swoje zgłoszenie
 • Weź udział w losowaniu włoskich nagród!
Oliwa butelki

REGULAMIN

Regulamin loterii promocyjnej
„Poczuj smak extra wygranej”

 1. Nazwa loterii promocyjnej Loteria promocyjna nosi nazwę: „Poczuj smak extra wygranej”.
 2. Nazwa podmiotu organizującego loterię promocyjną Organizatorem loterii promocyjnej „Poczuj smak extra wygranej” (dalej „Loteria”) jest Kropka Bordo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-909, ul. Św. Bonifacego 150, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320179 (dalej „Organizator”).
 3. Nazwa organu wydającego zezwolenie i podstawy prowadzenia Loterii Loteria jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U z 2020 poz. 2094 ze zm.), jest organizowana na podstawie zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie oraz na zasadach określonych w niniejszym regulaminie (dalej „Regulamin”) i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Zasięg geograficzny Loterii Loteria organizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Termin przyjmowania zgłoszeń do Loterii Zgłoszenia do Loterii przyjmowane są od dnia 07.03.2022 r. od godz. 00.00.00 do dnia 18.04.2022 r. do godz. 23.59.59.
 6. Czas trwania Loterii Czas trwania Loterii wraz z okresem reklamacyjnym obejmuje okres od dnia 07.03.2022 r. do dnia 18.10.2022 r.
 7. Okres sprzedaży Produktów promocyjnych objętych Loterią Sprzedaż towarów uprawniających do wzięcia udziału w Loterii wymienionych w punkcie 9. poniżej trwa od dnia 07.03.2022 r. do dnia 18.04.2022 r. Produkty zakupione poza wskazanym okresem, tzn. data wskazana na paragonie poświadczającym dokonanie zakupu jest przed dniem 07.03.2022 r. lub po dniu 18.04.2022 r., nie są objęte Loterią.
 8. Uczestnicy Loterii W Loterii mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe w Polsce, będące konsumentami w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego, które spełnią wszystkie warunki Regulaminu Loterii (dalej: „Uczestnik”). Z udziału w Loterii wyłączeni są pracownicy, członkowie organów zarządzających i pełnomocnicy Organizatora oraz przedstawiciele Monini Polska sp. z o.o., a także pracownicy podmiotów zatrudnionych przez Organizatora lub współpracujących z nim w związku z organizacją lub obsługą Loterii oraz członkowie Komisji Nadzoru Loterii, o której mowa w pkt. 11. Z udziału w Loterii wyłączeni są także członkowie najbliższej rodziny ww. osób, przez co rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz inne osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym. Osoby nie spełniające ww. warunków nie mogą zostać zwycięzcami nagród w Loterii.
 9. Produkty objęte Loterią
  1. Celem Loterii jest promocja sprzedaży produktów marki Monini wprowadzonych do obrotu przez firmę Monini Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-324), przy ulicy Marcelińska 90 i oferowanych do sprzedaży w sklepach stacjonarnych oraz on-line na terenie całej Polski.
  2. Produkty objęte sprzedażą promocyjną, które uprawniają do udziału w Loterii to wszystkie produkty marki Monini występujące pod nazwą Monini (łącznie wszystkie dalej: Produkty promocyjne).
 10. Zasady organizacji Loterii
  1. Warunkiem wzięcia udziału w Loterii i wzięcia udziału w losowaniu nagród jest:
   1. zakup produktów promocyjnych (Monini) za minimum 10 zł potwierdzony dowodem zakupu (dalej „Zakup”).
   2. zachowanie czytelnego dowodu zakupu dokumentującego Zakup; przez dowód zakupu rozumie się oryginalny paragon fiskalny lub faktura imienna dokumentujące dokonanie Zakupu Produktu (dalej „Dowód Zakupu”) przy czym data i godzina widniejąca na Dowodzie Zakupu musi być wcześniejsza niż data i godzina zgłoszenia do Loterii;
   3. zarejestrowanie Zakupu na stronie http://www.monini.com/pl/ - kliknięcie w baner znajdujący się na stronie głównej powoduje przeniesienie na stronę z formularzem zgłoszeniowym do loterii (dalej „Strona Loterii”) poprzez:
    • a) wpisanie w formularzu zgłoszeniowym następujących danych:
     • imię,
     • nazwisko,
     • numer paragonu lub nr faktury imiennej,
     • w polu „numer kasy fiskalnej” formularza zgłoszeniowego: numer kasy fiskalnej wskazanej na Dowodzie Zakupu będącym paragonem lub NIP podmiotu będącego wystawcą faktury imiennej, wskazany na Dowodzie Zakupu będącym fakturą imienną,
     • miejscowość,
     • numer telefonu komórkowego,
     • adres e-mail, z zastrzeżeniem, że to samo nazwisko, miejscowość i adres e-mail oznacza jednego Uczestnika;
    • b) potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego treści oraz złożenie przewidzianych formularzem Strony Loterii oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych Uczestnika Loterii; (wszystkie czynności wymienione powyżej łącznie zwane dalej „Zgłoszenie”).
   4. posiadanie aktywnego numeru telefonu oraz adresu mailowego podanego w Zgłoszeniu z zastrzeżeniem zapisu pkt 14.6
  2. Uczestnik rozumiany jest jako posiadacz tego samego numeru telefonu, adresu e-mail (zarejestrowane razem lub odrębnie) lub adresu IP.
  3. Zakup można zarejestrować tylko jeden raz niezależnie od ilości zakupionych Produktów promocyjnych. W celu uniknięcia wątpliwości dany Dowód Zakupu może dokumentować zakup przez Uczestnika wielu Produktów promocyjnych to jest więcej niż wymagane jest Regulaminem. Uczestnik może nadesłać dowolną liczbę Zgłoszeń do Loterii pod warunkiem rejestrowania za każdym razem nowego Dowodu Zakupu z zastrzeżeniem, że jeden Uczestnik może zarejestrować 3 Zgłoszenia w ciągu jednego dnia trwania okresu rejestracji Zgłoszeń do Loterii. W przypadku próby rejestracji więcej niż 3 Zgłoszeń w ciągu jednego dnia przez jednego Uczestnika na ekranie pojawi się informacja o wykorzystaniu wszystkich dostępnych możliwości rejestracji w danym dniu oraz informacja o możliwości zarejestrowania Zakupu w kolejnym dniu okresu przyjmowania Zgłoszeń do Loterii.
  4. Organizatorowi przysługuje w czasie od 07.03.2022 r. do 10.06.2022 r. prawo żądania od Uczestnika okazania wszystkich oryginałów Dowodów Zakupu potwierdzających zarejestrowany w Loterii Zakup Produktów promocyjnych. W przypadku niemożności okazania oryginałów żądanych Dowodów Zakupu, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z udziału w Loterii. W przypadku wystąpienia przez Organizatora z żądaniem przesłania ww. Dowodów Zakupu, Uczestnik winien przesłać je w terminie do 7 dni kalendarzowych od otrzymania e-maila (liczy się data nadania wiadomości e-mail przez Organizatora), wysyłając żądane oryginały tychże Dowodów Zakupu na adres Organizatora (liczy się data wysłania Dowodu Zakupu przez Uczestnika w urzędzie pocztowym lub pocztą kurierską). Nieprzesłanie żądanych Dowodów Zakupu w określonej przez Organizatora liczbie skutkuje wykluczeniem wszystkich Zgłoszeń danego Uczestnika Loterii i utratą prawa do Nagrody. Organizator uwzględnia jedynie Dowody Zakupu dostarczone do niego do dnia 15.06.2022.
  5. Jeżeli Organizator stwierdzi, że Zgłoszenia dokonywane są przy użyciu oprogramowania, którego celem jest m.in.: automatyczne dokonywanie Zgłoszeń, omijanie zabezpieczeń informatycznych bądź zmienianie danych identyfikacyjnych w celu ominięcia ograniczeń określonych w Regulaminie Loterii, Zgłoszenia te nie są uwzględniane w Loterii i Komisja może je wykluczyć z Loterii. Komisja ma prawo wykluczyć Uczestnika stosującego ww. metody z Loterii. Komisja zastrzega sobie również prawo do wykluczenia z Loterii tych Uczestników, w stosunku, do których stwierdzi, że naruszyli oni postanowienia Regulaminu Loterii, bądź wpływają na przebieg Loterii w inny niż wyżej określony, nieuprawniony sposób.
  6. Zgłoszenie, o którym mowa w pkt 10.1.3. jest jednoznacznym potwierdzeniem, że osoba dodająca Zgłoszenia zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje w całości jego postanowienia (zgodnie z zaznaczonym oświadczeniem).
 11. Sposób zapewnienia nadzoru nad Loterią W celu zapewnienia prawidłowości urządzania Loterii Organizator ustanowił Komisję Nadzoru Loterii, której zasady funkcjonowania określa regulamin Komisji Nadzoru Loterii. W skład Komisji Nadzoru Loterii wchodzi osoba posiadająca zaświadczenie o odbyciu szkolenia z zakresu przepisów o grach hazardowych i regulaminu urządzanej loterii promocyjnej zgodnie z wymogami ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U z 2020 poz. 2094 ze zm.).
 12. Wartość puli Nagród
  1. W Loterii przewidziane są następujące nagrody:
   1. 1 nagroda główna w postaci samochodu osobowego marki FIAT 500 - SERIA 9 Cult 1.0 70 KM Hybrid o wartości jednostkowej 52 890 zł brutto wraz z premią pieniężną o wartości 5 876 zł, która jest potrącona w momencie wydania nagrody na poczet zryczałtowanego podatku od nagród w loterii (dalej Nagroda główna);
   2. 129 nagród dziennych II stopnia w postaci domowy pieca do pizzy G3Ferrari o wartości 499 zł brutto każda (dalej: Nagroda dnia II stopnia)
   3. 430 nagród dziennych III stopnia w postaci zestawu produktów Monini (1 oliwa Granfruttato, 1 pesto, 2 x Rice&Moreo) o wartości 47,97 zł brutto każda (dalej: Nagroda dnia III stopnia). (dalej łącznie: Nagrody);
  2. Łączna wartość puli Nagród wynosi 143 764,10 zł brutto (słownie sto czterdzieści trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt cztery złote 10/100 groszy).
 13. Miejsce, terminy i sposób przeprowadzenia losowań i informowania zwycięzców
  1. Losowanie nagrody głównej przeprowadzane jest w siedzibie Organizatora w Warszawie (02-909) przy ul. Św. Bonifacego 150.
  2. Organizator przewiduje przyznawanie Nagród w dwojaki sposób – (1) losowy zgodnie z czasem zarejestrowania Zgłoszenia na serwerze www – w przypadku Nagród dnia II i III stopnia (szczegółowy tryb przyznawania Nagród dnia II i III stopnia, został określony w pkt 13.3. – 13.6. poniżej) oraz (2) poprzez losowanie – w przypadku Nagrody Głównej (szczegółowy tryb przyznawania Nagrody Głównej został określony w pkt 13.7. poniżej).
  3. Bezpośrednio po dokonaniu Zgłoszenia, Uczestnik informowany jest komunikatem wyświetlanym na Stronie Loterii, czy do jego Zgłoszenia przypisana została Nagroda Dnia II lub III stopnia tj. czy Zgłoszenie jest wygrywające czy nie. Jednocześnie, na adres e-mail podany w Formularzu Zgłoszeniowym zwycięskiego Zgłoszenia wysyłane jest powiadomienie o przypisaniu Nagrody Dnia II lub III stopnia.
  4. Przypisanie Nagrody Dnia II lub III stopnia do Zgłoszenia następuje w sytuacji otwarcia bramki tj. w sytuacji, kiedy dokonane Zgłoszenie jest pierwsze po upływie daty i godziny, do której jest przypisana Nagroda Dnia II lub III stopnia. Nagrody Dnia II lub III stopnia są przyznawane w kolejności ich przypisania do bramek wskazanych w protokole przygotowanym przez Organizatora. Określenie dokładnej daty i godziny otwarcia i zamknięcia bramek jest dokonywane zgodnie z czasem serwera informatycznego przyjmującego Zgłoszenia do Loterii. Ustalenie dokładnych dat i godzin otwarcia bramek ustalone jest metodą na chybił trafił, bez wykorzystania jakiegokolwiek urządzenia i zapisane w arkuszu kalkulacyjnym przed rozpoczęciem przyjmowania zgłoszeń do Loterii.
  5. W przypadku, gdy żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia do Loterii pomiędzy otwarciem, a zamknięciem bramki, nieprzyznana Nagroda Dnia II lub III stopnia jest przypisywana do pierwszego Zgłoszenia, które dotrze do Organizatora jako pierwsze po otwarciu kolejnej bramki, zaś Nagroda Dnia II lub III stopnia przypisana do tej kolejnej bramki przyznawana jest kolejnemu Zgłoszeniu, które dotrze do Organizatora po otwarciu tej bramki jako drugie;
  6. w przypadku gdy w okresie pomiędzy otwarciem, a zamknięciem kolejnej bramki Zgłoszenia dokona wyłącznie jeden Uczestnik, zostanie mu przyznana Nagroda Dnia II lub III stopnia z poprzedniej bramki, zaś Nagroda Dnia II lub III stopnia właściwa dla tej bramki przypisana jest do kolejnej bramki według zasad opisanych powyżej, zaś w przypadku gdy w okresie pomiędzy otwarciem, a zamknięciem bramki żaden Uczestnik nie dokona Zgłoszenia, Nagroda Dnia II lub III stopnia z poprzedniej bramki pozostaje w dyspozycji Organizatora, zaś Nagroda Dnia II lub III stopnia właściwa dla tej bramki przypisana jest do kolejnej bramki według zasad opisanych powyżej. Powyższe nie dotyczy ostatniej bramki. Nagrody Dnia II lub III stopnia właściwe dla ostatniej bramki, które nie zostaną przyznane żadnemu Uczestnikowi pozostają w dyspozycji Organizatora.
  7. W okresie od dnia 07.03.2022 r. do dnia 18.04.2022 r. Organizator dokonuje otwarcia 559 (pięćset pięćdziesięciu dziewięciu) bramek, po 13 bramek w każdym z 43 dni przyjmowania zgłoszeń do Nagród Dnia II i III stopnia w Loterii. W czasie każdego otwarcia bramki przyznawana jest 1 (jedna) Nagroda Dnia II lub III stopnia, z zastrzeżeniem zapisu pkt 13.5. Uczestnicy nie są informowani o czasie otwarcia każdej bramki.
  8. Losowanie Nagrody głównej odbywa się w dniu 22.04.2022 r. i jest przeprowadzane ze wszystkich prawidłowych Zgłoszeń zarejestrowanych w terminie od 07.03.2022 r. godz. 00.00.00 do 18.04.2022 r. godz. 23.59.59 przy użyciu maszyny losującej w obecności Komisji Nadzoru Loterii. W przypadku awarii maszyny losującej losowanie odbywa się z wykorzystaniem kartonowej urny. Losowanie realizowane jest z wykorzystaniem losów, których liczba odpowiada liczbie rekordów do losowania, lub z wykorzystaniem losów/piłeczek oznaczonych cyframi od 0 do 9, a liczba rekordów w bazie do losowania determinuje liczbę losowanych cyfr. Poszczególne cyfry losowane są od największej (czyli reprezentującej dziesiątki tysięcy, tysiące, setki, dziesiątki czy jedności – zależnie od liczby rekordów. Losowanie zawsze rozpoczyna się od cyfry reprezentującej najwyższą wartość liczbową), czyli przykładowo przy liczbie rekordów w bazie 3598, losowane są łącznie 4 cyfry, pierwsza losowana oznacza tysiące, następnie setki, dziesiątki i jedności. Procedura powtarzana jest do wylosowania wszystkich wymaganych cyfr. Wszystkie wylosowane cyfry tworzą, zgodnie z kolejnością ich wylosowania, numer ID wygrywającego rekordu z bazy rekordów przeznaczonych do losowania. Adekwatnie, gdy liczba losów wynosi 35987 w pierwszej kolejności losowana jest cyfra odpowiadająca dziesiątkom tysięcy. W przypadku losowania pierwszej cyfry liczba losów/piłeczek jest pomniejszona i w przypadku ilości 35987 rekordów do losowania ilość ta wynosi 4 i są to losy/piłeczki ponumerowane od 0 do 3. Jeżeli wylosowana cyfra wynosi 3 do losowania cyfry jednostek tysięcy jest używanych 6 piłeczek ponumerowanych od 0 do 5. Te zasadę stosuje się adekwatnie do ilości rekordów w bazie do losowania. Procedura powtarzana jest dla każdego losowanego rekordu. W losowaniu Nagrody głównej są losowane 2 Zgłoszenia. Pierwsze wylosowane Zgłoszenie jest zwycięskim Zgłoszeniem tym samym Uczestnik, które je zarejestrował jest zwycięzcą Nagrody głównej. Drugie wylosowane Zgłoszenie jest Zgłoszeniem rezerwowym, które jest wykorzystane w sytuacji braku potwierdzenia prawa do Nagrody głównej przez zwycięzcę.
  9. Jeden Uczestnik może wygrać w ciągu trwania Loterii nie więcej niż jedną Nagrodę dnia II stopnia i jedną Nagrodę dnia III stopnia przy czym nie może to mieć miejsca w tym samym dniu trwania Loterii.
  10. Zwycięzcy Nagród dnia są informowani o Nagrodzie poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy podany w Zgłoszeniu w terminie 3 dni kalendarzowych licząc od dnia następnego po dniu losowania. W celu potwierdzenia prawa do Nagrody dnia zwycięzca zobowiązany jest do przesłania w terminie 7 dni kalendarzowych: oryginału Dowodu zakupu, na który została wygrana Nagroda wraz z poprawnie i kompletnie wypełnionym Oświadczeniem (dalej „Oświadczenie 1”) stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu. Termin 7 dni oznacza czas, w jakim dokumenty są nadane (liczy się data stempla pocztowego) do Organizatora na adres: Kropka Bordo Sp. z o.o., ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa z dopiskiem „Poczuj smak extra wygranej”.
  11. Zwycięzca Nagrody głównej jest informowany o przyznaniu Nagrody poprzez rozmowę telefoniczną na numer podany w Zgłoszeniu w przeciągu kolejnych 3 dni roboczych licząc od dnia następnego po losowaniu. Organizator podejmuje trzy próby kontaktu telefonicznego w różnych porach dnia.
   1. Jeżeli we wskazanym powyżej terminie nie powiodą się trzy próby telefonicznego skontaktowania się ze zwycięzcą Nagrody tygodnia lub/i zwycięzcą Nagrody głównej traci prawo do Nagrody, która w przypadku Nagrody głównej przepada na rzecz zwycięzcy rezerwowego
   2. Przez nieudaną próbę kontaktu telefonicznego ze zwycięzcą Nagrody głównej rozumie się nieudane próby połączenia z powodu: nie odbierania połączenia, przez co najmniej 5 długich sygnałów nieprzerywanych, nie odbieranie połączenia na skutek zajętej linii telefonicznej zwycięzcy Nagrody (krótkie sygnały przerywane), włączenia się poczty głosowej, braku możliwości połączenia ze zwycięzcą Nagrody na skutek wyłączenia telefonu bądź na skutek znajdowania się aparatu telefonicznego poza zasięgiem sygnału operatora lub odmowę przeprowadzenia rozmowy wyrażoną przez zwycięzcę Nagrody. Dodatkowo zwycięzca Nagrody głównej otrzymuje powiadomienie o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość e-mail, która jest przesłana na adres e-mail podany w Zgłoszeniu do Loterii.
   3. W trakcie rozmowy telefonicznej, o której mowa w pkt. 13.6. Organizator potwierdzi ze zwycięzcą Nagrody dane podane przez niego w Zgłoszeniu, oraz zwycięzca Nagrody poproszony zostanie o przygotowanie w celu potwierdzenia prawa do Nagrody następujących dokumentów:
    1. poprawnie wypełnionego i własnoręcznie podpisanego oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu (dalej „Oświadczenie 2”) oraz
    2. oryginału Dowodu Zakupu, który został zgłoszony w zwycięskim Zgłoszeniu.
  12. W celu potwierdzenia prawa do Nagrody głównej zwycięzca zobowiązany jest do przesłania w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia następnego po dniu, w którym wiadomość o Nagrodzie została przekazana przez Organizatora:
   1. oryginału Dowodu zakupu, który został zarejestrowany w Zgłoszeniu do Loterii i na który została wygrana Nagroda.
   2. wraz z poprawnie i kompletnie wypełnionym Oświadczeniem 2 stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu. Termin 7 dni oznacza czas, w jakim dokumenty są nadane (liczy się data stempla pocztowego) do Organizatora na adres: Kropka Bordo Sp. z o.o., ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa z dopiskiem „Poczuj smak extra wygranej”. Wszystkie dokumenty wskazane powyżej należy nadać przesyłka pocztową poleconą w opcji PRIORYTET lub przesyłką kurierską. Termin potwierdzenia (wpłynięcia dokumentów) Nagrody głównej upływa z dniem 16.05.2022 r.
  13. W przypadku braku potwierdzenia prawa do Nagrody głównej, Nagroda przechodzi na zwycięzcę rezerwowego i proces powiadamiania i potwierdzania prawa do nagrody odbywa się na wyżej opisanych zasadach. Termin potwierdzenia prawa do nagrody (termin wpłynięcia dokumentów) a dla zwycięzcy rezerwowego upływa dnia 09.06.2022 r.
  14. Nagroda główna jest wydawana w terminie do 60 dni roboczych od dnia potwierdzenia prawa do nagrody tj. od dnia weryfikacji przez Organizatora poprawności oraz zgodności z Regulaminem przesłanych dokumentów, o których mowa w pkt 13.7. Organizator weryfikuje dokumenty w terminie 2 dni roboczych od ich otrzymania tj. najpóźniej do dnia 13.06.2022 r. Tym samym wydanie Nagrody głównej następuje pomiędzy 10.06.2022 r, a 02.09.2022 r. W wyniku pozytywnej weryfikacji Organizator przekazuje zwycięzcy poprzez przesyłkę kurierską dokumenty niezbędne w celu przekazania własności pojazdu na zwycięzcę oraz rejestracji pojazdu. Dniem wydania Nagrody głównej jest dzień odbioru przesyłki z dokumentami przez zwycięzcę. Zwycięzca jest zobowiązany do osobistego odebrania przesyłki i potwierdzenia tego faktu podpisem na dokumencie zwrotnym, który posiada kurier. O dacie nadania przesyłki Organizator poinformuje zwycięzcę w sposób telefoniczny, na numer telefonu podany w Zgłoszeniu. W przypadku braku kontaktu telefonicznego ze zwycięzcą dokumenty są przesyłane. W przypadku nieodebrania przesyłki przez zwycięzcę, zwycięzca traci prawo do Nagrody. Zwycięzca po rejestracji oraz ubezpieczeniu pojazdu stawi się osobiście w terminie i miejscu ustalonym z Organizatorem w celu odbioru pojazdu. W tym celu niezbędne jest posiadanie przez zwycięzcę dowodu osobistego lub paszportu, dokumentów rejestracyjnych, dokumentu ubezpieczenia w zakresie OC oraz tablic rejestracyjnych oraz aktualnego prawa jazdy (w przypadku braku prawa jazdy zwycięzca powinien odbierać pojazd w asyście osoby posiadającej uprawnienia do prowadzenia pojazdów).
  15. Zwycięzca Nagrody ma prawo do rezygnacji z Nagrody. Rezygnację z Nagrody należy potwierdzić drogą mailową na adres loteria@loteriamonini.pl najpóźniej w terminie 3 dni od daty otrzymania powiadomienia o przyznanej Nagrodzie.
 14. Miejsce, sposób i termin wydawania nagród w Loterii.
  1. Nagrody w Loterii wydawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.
  2. Nagrody dnia II i III stopnia są wydawane w terminie do 10 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania przez Organizatora kompletnych dokumentów potwierdzających prawo do Nagrody wskazanych w pkt 13.9. oraz po przeprowadzeniu ich pozytywnej weryfikacji tj. potwierdzeniu oryginalności Dowodu Zakupu oraz zgodności ze zwycięskim Zgłoszeniem i zapisami Regulaminu.
  3. Nagrody dnia wysyłane są do zwycięzców przesyłką kurierską na adres Oświadczeniu 1. Dane podane w Oświadczeniu muszą być zgodne z danymi podanymi w Zgłoszeniu do Loterii z zastrzeżeniem zapisu pkt 14.6.
  4. Zwycięzcom Nagród nie przysługuje prawo zamiany wygranej Nagrody na jakiekolwiek inne nagrody czy ekwiwalent pieniężny ani prawo cesji prawa do Nagrody na osoby trzecie.
  5. Zwycięzcy, których dane osobowe uległy zmianie po podaniu ich do wiadomości Organizatora, są zobowiązani niezwłocznie powiadomić o ww. zmianie Organizatora oraz podać nowe dane osobowe najpóźniej na jeden tydzień przed upływem terminu wydania Nagród.
  6. Nagrody przepadają w następujących sytuacjach:
   1. W przypadku odstąpienia zwycięzcy od Nagrody, o czym informuje Organizatora pisemnie w terminie podanym w pkt 13.14,
   2. w przypadku nieprzesłania przez Zwycięzcę dokumentów wskazanych w pkt 13.9, lub 13.11. powyżej lub niedotrzymania terminu ich przesłania,
   3. w przypadku przesłania niepoprawnego Dowodu Zakupu, tj. niespełniającego zasad określonym Regulaminem lub noszącego znamiona podrabiania,
   4. w przypadku przesłania Dowodu Zakupu zniszczonego, nieczytelnego lub w inny sposób uniemożliwiającego sprawdzenie danych podanych w Zgłoszeniu,
   5. w przypadku podania przez Zwycięzcę błędnego adresu e-mail, numeru telefonu komórkowego, adresu pocztowego, co uniemożliwi kontakt ze Zwycięzcą lub dostarczenie Nagrody,
   6. w przypadku podania w ramach Zgłoszenia lub Oświadczenia 1 lub 2 Zwycięzcy nieprawdziwych danych, w tym w szczególności nieprawdziwych danych osobowych;
   7. w przypadku nieodebrania przez Zwycięzcę Nagrody lub odmowy odebrania Nagrody; w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w trakcie trwania Loterii
   8. w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu.
  7. Ostateczny termin wydania Nagród w Loterii upływa w dniu 02.09.2022 r.
  8. Nagrody niewydane w Loterii pozostają w dyspozycji Organizatora.
 15. Tryb składania i rozpatrywania reklamacji
  1. mają prawo do składania reklamacji, co do przebiegu Loterii i jej wyników od dnia 07.03.2022 r., nie później jednak niż do 30 dni od daty upływu terminu wydania Nagród, tj. do dnia 03.10.2022 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02.01.2019 r. w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych roszczenie zgłasza się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania uczestnika gry hazardowej, daty i miejsca zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, wskazywać nazwę „Poczuj smak extra wygranej” oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry podaje również adres elektroniczny do komunikacji.
  2. terminu wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego lub data nadania wiadomości e-mail. Reklamacje przesłane z datą stempla lub datą nadania wiadomośc email późniejszą niż 03.10.2022 r. nie są uwzględniane. Komisja nie uwzględnia reklamacji, które są jej doręczone po dniu 07.10.2022 r., mimo ich prawidłowego wniesienia zgodnie z datą stempla pocztowego lub datą nadania wiadomości email.
  3. należy kierować w formie pisemnej, listem poleconym na adres Kropka Bordo sp. z o.o., ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa z dopiskiem „Poczuj smak extra wygranej” lub drogą elektroniczną na adres loteria@loteriamonini.pl umieszczając w tytule nazwę Loterii „Poczuj smak extra wygranej - reklamacja”.
  4. Ponadto uwagi i zapytania dotyczące przebiegu Loterii mogą być kierowane pocztą elektroniczną na adres: loteria@loteriamonini.pl.
  5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Loterii wynosi 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. Po wyczerpaniu procesu reklamacyjnego uczestnikom przysługuje prawo dochodzenia dalszych roszczeń na drodze postępowania sądowego.
  6. Zawiadomienia o wyniku reklamacji są przesyłane reklamującemu listownie na adres podany w reklamacji drogą listowną lub elektroniczną, adekwatnie do sposobu w jaki reklamacja jest złożona, w terminie 2 dni roboczych od daty rozpatrzenia reklamacji
 16. Terminy przedawnienia roszczeń
  1. Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.
  2. Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
 17. Dane osobowe
  1. Dokonując Zgłoszenia do Loterii, Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podawanych w Loterii dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii „Poczuj smak extra wygranej”
  2. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że:
   1. Dane osobowe w Loterii przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000).
   2. Administratorem danych osobowych Uczestników Loterii jest Kropka Bordo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-909, ul. Św. Bonifacego 150, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320179, tel.: 22 750 70 59.
  3. Dane osobowe Uczestnika podawane w Loterii są przetwarzane przez Organizatora Loterii w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień Regulaminu Loterii oraz obowiązujących przepisów prawa:
   1. dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Loterii, w tym w szczególności umożliwienia udziału w Loterii, weryfikacji poprawności Zgłoszenia, przeprowadzenia losowania i przyznania Nagród, a w wypadku zwycięstwa Uczestnika – informowania o zwycięstwie, weryfikacji spełnienia przez Zwycięzcę Nagród wymogów regulaminu Loterii oraz wydania Nagrody (podstawa przetwarzania: niezbędność do zawarcia i wykonania umowy z Uczestnikiem o udział w Loterii na warunkach określonych regulaminem Loterii - art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
   2. dla celów rozpatrywania reklamacji i dla celów związanych z ustalaniem i dochodzeniem roszczeń wynikających z Loterii i obroną przed roszczeniami (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów Administratorów - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
   3. jeśli Uczestnik zostanie Zwycięzcą Nagrody - dla celów wystawiania zaświadczeń o wygranej oraz dla celów wykonania obowiązków sprawozdawczych (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych przewidzianych przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 19.11.2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 847 ze zm.) – art. 6 ust. 1 lit. c RODO); - dla celów wykonania innych obowiązków wynikających z przepisów prawa związanych z organizacją Loterii (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych przewidzianych przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
   4. jeśli Uczestnik zostanie zwycięzcą Nagrody głównej – dla celów wykonywania obowiązków Organizatora loterii wynikających z ustawy z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2020 poz. 971).
   5. Odbiorcami podawanych danych osobowych mogą być osoby i podmioty współpracujące z administratorem przy organizacji Loterii. Przekazanie danych odbywa się na podstawie umowy pisemnej o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, która określa zakres i cel przetwarzania danych.
   6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Loterii (w tym także postępowań reklamacyjnych). Ponadto, w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń administratora lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane do czasu przedawnienia potencjalnych roszczeń. Niezależnie, w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorach, dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentacji lub wypełnianie względem Uczestnika lub Zwycięzcy Nagrody obowiązków z nich wynikających.
   7. Uczestnik ma prawo: dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą przetwarzania jest realizacja przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów oraz prawo żądania przeniesienia danych, jeśli podstawą przetwarzania jest niezbędność dla wykonania umowy. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: inspektor@kropkabordo.pl lub listownie na adres Kropka Bordo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-909, ul. Św. Bonifacego 150 z dopiskiem „Poczuj smak extra wygranej” IODO;
   8. Uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym udziału w Loterii, przyznania i wydania Nagrody zwycięzcy Nagrody lub odpowiednio uzyskania przez zwycięzcę Nagrody zaświadczenia o uzyskanej wygranej lub rozpatrzenia reklamacji Uczestnika lub zwycięzcy Nagrody; Uczestnik jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie Uczestnika z udziału w Loterii, w tym pozbawienie prawa do Nagrody.
   10. Dane osobowe w Loterii nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
   11. Dane osobowe w Loterii nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Uczestnika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na niego wpływa.
 18. Postanowienia końcowe
  1. Regulamin Loterii jest dostępny w siedzibie Organizatora w dniach 07.03.2022 r. r. do dnia 18.10.2022 r. w godz. 10.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych i świąt, oraz na stronie http://www.monini.com/pl/ (kliknięcie w baner znajdujący się na stronie głównej powoduje przeniesienie na stronę, gdzie dostępny jest regulamin: https://www.loteriamonini.pl/). Informacje dotyczące Loterii w tym wysyłki Nagród są udzielane pocztą elektroniczną po przesłaniu zapytania na adres poczty elektronicznej Organizatora loteria@loteriamonini.pl.
  2. Na żądanie Zwycięzcy, Organizator wystawia imienne zaświadczenie o uzyskanej przez niego wygranej zgodnie z art. 20 ustawy z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.).
  3. Na materiałach promocyjnych prezentowany jest wyciąg z regulaminu określający zasady udziału w Loterii.

PRZYJMOWANIE ZGŁOSZEŃ DO LOTERII
ROZPOCZYNA SIĘ W PONIEDZIAŁEK
07.03.2022 R.

WEŹ UDZIAŁ

Paragon

*UWAGA Faktura imienna - w przypadku faktury imiennej „w polu 1 nr paragonu” prosimy wpisać nr faktury bez żadnych dodatkowych znaków (tylko cyfry i litery), a „w polu 2 kasa fiskalna” prosimy wpisać NIP sklepu sprzedawcy (same cyfry).

Moje dane osobowe w Loterii przetwarzane są zgodnie z przepisami obowiązującego prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000).

Administratorem moich danych osobowych podawanych w Loterii jest Kropka Bordo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-909, ul. Św. Bonifacego 150, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320179, tel.: 22 750 70 59. Mogę skontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: inspektor@kropkabordo.pl.

Moje dane osobowe podawane w Loterii będą przetwarzane:

(a) w celu związanym z organizacją i uczestnictwem w Loterii, w tym w szczególności w celu wyłonienia zwycięzców i wydania nagród (podstawą przetwarzania będzie realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci zorganizowania i przeprowadzenia Loterii, w której uczestnik bierze udział zgodnie z regulaminem - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

(b) dla celów rozpatrywania reklamacji i dla celów związanych z dochodzeniem roszczeń wynikających z Loterii (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

(c) jeżeli zostanę zwycięzcą nagrody - dla celów wykonania obowiązków związanych z podatkiem od wygranej oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa ciążących na organizatorze w związku z organizacją Loterii (podstawa przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych administratora przewidzianych przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO);.

Odbiorcami moich danych osobowych mogą być osoby i podmioty współpracujące z administratorem przy organizacji Loterii oraz w zakresie przewidzianym obowiązującym prawem kompetentne organy administracji państwowej.

Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Loterii (w tym także postępowań reklamacyjnych) oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z Loterii, a jeżeli zostanę zwycięzcą nagrody, także przez okres wymagany przepisami obowiązującego prawa, w tym w szczególności prawa podatkowego.

Mam prawo: dostępu do moich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych w celu realizacji przez administratora jego prawnie uzasadnionych interesów. W celu skorzystania z powyższych praw mogę skontaktować się z administratorem na adres e-mail: loteria@loteriamonini.pl, dzwoniąc pod numer 22 750 70 59 lub pisząc listownie na adres: Kropka Bordo Sp. z o.o., ul. Św. Bonifacego 150, 02-909 Warszawa z dopiskiem „dane osobowe”.

Mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do udziału w Loterii; Jestem zobowiązana/-y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie wyłączenie mnie z udziału w Loterii, w tym pozbawienie prawa do nagrody.

Moje dane osobowe w Loterii nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Moje dane osobowe w Loterii nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywoływałoby wobec mnie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na mnie wpływało.

Twoje zgłoszenie zostało wysłane!

KONTAKT

Organizator Loterii:
Kropka Bordo Sp. z o.o.
ul. Św. Bonifacego 150
02-909 Warszawa
e-mail: loteria@loteriamonini.pl

Infolinia:
Poniedziałek – Piątek (w dni robocze)
10:00 – 16:00
Tel: 22 750 70 59

Oliwa butelki